You are here: Start Statut

LSO Diecezja Gliwicka

Nowości w serwisie

Statut DDL

Share

paragrafDIECEZJALNA DIAKONIA LITURGICZNA DIECEZJI GLIWICKIEJ

STATUT


1. CEL

Jak uczy Sobór Watykański II, „każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności” (KL 7) oraz że „liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10).
Diecezjalna Diakonia Liturgiczna, której dotyczy niniejszy statut, zostaje ustanowiona dla szczególnej troski o świętość i szlachetne piękno czynności liturgicznych sprawowanych w kościele katedralnym, w diecezjalnych sanktuariach i w innych miejscach, zwłaszcza gdy przewodniczy tym czynnościom Biskup Diecezjalny – „pierwszy szafarz Bożych misteriów w powierzonym mu Kościele” (OWMR 22).
Działalność Diakonii Liturgicznej ma sprzyjać osobistej świętości osób w niej posługujących, jak i rozwojowi życia chrześcijańskiego wiernych, uczestniczących w obrzędach liturgicznych.

2. CZŁONKOWIE

Posługę w Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej mogą podjąć – na zasadach dobrowolności i służebności oraz według niżej podanych norm – osoby, które ukończyły odpowiednią formację liturgiczną w ramach diecezjalnych kursów ceremoniarzy LSO organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i wykazują się szczególnym umiłowaniem liturgii w swoich parafiach oraz znajomością i umiejętnością stosowania liturgicznych przepisów zawartych w nauczaniu Kościoła Powszechnego i Partykularnego.

3. STRUKTURA

Moderatorami Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej są: diecezjalny ceremoniarz oraz diecezjalny duszpasterz LSO. Moderatorzy ci mianują lub odwołują - spośród posługujących w diakonii – prezesa i wiceprezesa, którzy na ich polecenie zwołują Diakonię do służby w konkretnej celebracji oraz koordynują pracę Diakonii. Zaleca się, by prezesem diakonii był ceremoniarz parafii katedralnej, zaś wiceprezesem ceremoniarz parafii w Rudach. Prezes Diakonii odpowiedzialny jest za sporządzanie sprawozdań z jej działalności.

4. SZATA LITURGICZNA

Członek Diecezjalnej Diakonii - powołany do służby w konkretnej celebracji liturgicznej - obowiązany jest posiadać odpowiednią szatę liturgiczną: albę z humerałem, białe cingulum i krzyż ceremoniarski.

5. POSŁUGA I FORMACJA

Członkowie Diakonii zostają w odpowiedni sposób i odpowiednio wcześniej wezwani do posługi w celebracji liturgicznej. Zostaje im przydzielona konkretna funkcja liturgiczna, do której powinni sumiennie się przygotować, pamiętając zwłaszcza o przygotowaniu duchowym. Gdyby wezwana osoba nie potrafiła podjąć posługi ze słusznych przyczyn, informuje o tej sytuacji prezesa lub wiceprezesa.
Członek Diakonii nie ma prawa domagać się dopuszczenia do służby liturgicznej podczas celebracji nie obsługiwanych przez Diakonię.
Wszyscy członkowie diakonii obowiązani są ponadto do udziału w corocznych specjalnych dniach formacyjnych, organizowanych dla nich przez Diecezjalne Duszpasterstwo LSO.

6. ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI

Osoba aspirująca do posługi w Diakonii składa na ręce diecezjalnego duszpasterza LSO odpowiednie pisemne podanie wraz z zaświadczeniem ukończenia diecezjalnego kursu ceremoniarzy oraz z pisemną pochlebną opinią swego duszpasterza parafialnego. O włączeniu kandydata do Diakonii decydują jej moderatorzy – oni również mają prawo wykluczyć członka z jej grona. Dokumentem zaświadczającym o przyjęciu do Diakonii jest odpowiednia legitymacja.

7. WYKLUCZENIE Z DIAKONII

Moderatorzy mają prawo wykluczenia osoby z Diakonii w następujących przypadkach:

  • Częste uchylanie się od wezwań do posługi
  • Wycofanie przez duszpasterza parafialnego pochlebnej opinii
  • Nie uczestniczenie w dniach formacyjnych
  • Zawiniona nieznajomość czynności liturgicznych i brak przygotowania do nich.
  • Inne sytuacje naruszenia zasad statutu, moralności i dobrych obyczajów.
 

Kalendarium

sierpień 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31